Wordt het contract met Optisport verlengd?

De gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties worden beheerd door Optisport. Op 31 december 2017 loopt het contract af dat de gemeente Lansingerland met Optisport heeft.

Leefbaar 3B heeft dit onderwerp op de agenda van de commissie Samenleving gezet om het college te vragen welke stappen gezet worden betreffende het beheer van de gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties met ingang van 1 januari 2018. Wordt er een aanbesteding gedaan of wordt het contract met Optisport verlengd?

Om tot een goede afweging te komen is er in ieder geval een goede evaluatie van de afgelopen jaren nodig. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich is zeer benieuwd naar de financiële resultaten van Optisport Lansingerland, maar is ook benieuwd naar de resultaten van de overige doelstellingen.

Eén van de doelstellingen omschreven in de aanbesteding van een aantal jaren geleden is om het beheer en de exploitatie van de accommodaties te professionaliseren. Andere doelstellingen zijn om nieuwe gebruikers aan te trekken en de klanttevredenheid te verbeteren. Wat zijn de resultaten van al deze doelstellingen na ruim drie jaar Optisport? Opvallend is dat gebouwen waar anders dan sport inzit, problemen ontstaan zijn? ! Weg lopen huurders , te hoge huren etc.

Leefbaar 3B heeft het college al eerder gevraagd de gemeenteraad hierover te informeren, maar geen heldere antwoorden ontvangen. Daarom heeft Leefbaar 3B dit geagendeerd voor de commissie Samenleving van 16 maart 2017. Naast Leefbaar 3B gaven alle andere fracties aan benieuwd te zijn naar de antwoorden op deze vragen. Die antwoorden zullen immers moeten dienen om een goede afweging te maken voor de periode na 31 december 2017.

Wethouder Van Tatenhoven heeft toegezegd dat de raad op heel korte termijn via een brief zal worden geïnformeerd. Leefbaar 3B is benieuwd naar de inhoud van de brief.

Wat we eigenlijk heel graag willen is dat het college ons informeert over hun overwegingen en de keuzes die er binnenkort gemaakt moeten worden over het contract met de huidige beheerder over de exploitaties van de gemeentelijke accommodaties waar de gemeente eigenaar van is. Het contract met de huidige exploitant eindigt van rechtswege op 31 december 2017. Dat is best snel.

We maken ter verduidelijking even een tussenstap.
Op verzoek van Leefbaar 3B heeft het toenmalige college een toezegging gedaan om de raad tussentijds op de hoogte te houden van de doelstellingen en resultaten. Dat is door de vorige wethouder (de heer Braak) toegezegd.
Leefbaar 3B heeft na de zomer in 2013 gevraagd om een eerste evaluatie. maar het contract is dan wel ingegaan op 1 januari 2013, maar pas (met terugwerkende kracht) getekend op 28 augustus 2013 en daarom kon er – nog -niet veel over de financiële consequenties worden gezegd. Wel hebben wij een brief van het college ontvangen waarin globaal werd aangegeven wat er tot op dat moment was ondernomen. (brief U13.13506 d.d. 29 oktober 2013). Ook hebben we een keer een kennismakingspresentatie gehad met Optisport.

Daarna is er weinig terugkoppeling geweest.
In de genoemde brief staat letterlijk: op basis van de exploitatiebegroting en de gegevens van het boekjaar 2013 is het met ingang van 2014 pas mogelijk om per kwartaal een gedetailleerd (financieel) overzicht over bijvoorbeeld het verloop van de verhuurinkomsten en de raming van het resultaat op de stellen. Aan de hand hiervan kunnen wij u in de toekomst meer en uitgebreid informeren.
Wij zijn zeer benieuwd naar deze financiële resultaten, maar wij zijn minstens zo benieuwd naar de resultaten van de overige doelstellingen.

Een van de doelen als omschreven in de aanbesteding was om het beheer en de exploitatie van de accommodaties te professionaliseren.

Maar er waren meer doelstellingen.
Denk aan de doelstelling om nieuwe gebruikers aan te trekken. of
Het verbeteren van de klanttevredenheid. Ook een belangrijk punt.
En het realiseren van oplossingen van de toenmalige knelpunten in de exploitatie. (Zoals omschreven in de brief van 29 oktober 2013).

Leefbaar 3B is benieuwd naar de antwoorden op deze vragen. Die zullen immers moeten dienen om een goede afweging te maken voor de periode na 31 december 2017.

Het huidige contract betreft een adviserende aanbesteding.
In het contract staat omschreven dat de gemeente na de afloopdatum in principe het contract voor het beheer en de exploitatie risicodragend zal aanbesteden.
Wat heeft dat voor consequenties voor onze gemeente?
Ook wil Leefbaar 3B graag van het college weten welke andere opties er zijn voor de periode na 31 december 2017.

De tijd dringt en we vinden het opvallend dat de raad tot nu toe nog niet voldoende geïnformeerd is over de mogelijkheden die er op dit gebied zijn na deze datum.

we willen graag van de andere fracties horen of zij ook de door ons gewenste rapportage willen ontvangen, met daarin de financiële resultaten en de mate waarin de doelstellingen zijn bereikt.
En ten tweede of de wens leeft om de hoofdlijnen van de eisen voor de nieuwe aanbesteding aan te geven.”
Commisie samenleving Leefbaar 3B

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.